Like før jul sendte vi inn materiale til kart- og bestemmelsesmøte med Plan- og bygningsetaten (PBE). Dette innebærer at utredningene nå har kommet så langt at vi har bestemt oss for hva vi ønsker å fremme som planforslag. Materialet består av utkast il reguleringsbestemmelser og plankart, samt en beskrivelse av hva planforslaget foreslår å sikre av volumer, formål, uteoppholdsareal, med videre. I tillegg ligger det ved standardillustrasjoner av forslaget (grå, kjedelige bokser), og vi understreker at disse ikke er ment å vise hvordan prosjektet faktisk vil bli seende ut.

Et kart- og bestemmelsesmøte er et møte mellom forslagsstiller (Bonum), plankonsulent (Asplan Viak) og planmyndigheten (PBE). Hensikten med møtet er å få innspill fra PBE til om det som er foreslått i plankart og reguleringsbestemmelser er juridisk holdbart, og om det er samsvar mellom det vi sier vi ønsker å sikre og det vi faktisk foreslår.

I møtet sier ikke PBE noe om hvorvidt de vil støtte planforslaget eller ikke. Dette vil de først gjøre når de har fått det komplette planforslaget til vurdering, med de nødvendige beskrivelser, illustrasjoner og fagnotater.

Vi planlegger å sende inn komplett planforslag i løpet av våren 2021.01.06. Deretter har PBE 12 uker på å fatte vedtak om offentlig ettersyn.

I vedtak om offentlig ettersyn vil PBE skrive sine vurderinger, og konkludere med hel eller delvis anbefaling (sistnevnte kan være tilfelle dersom de mener det kun er mindre endringer som bør gjøres), eventuelt konkludere med at de ikke anbefaler forslaget. Dersom de ikke anbefaler planforslaget vil PBE kunne fremme et eget alternativt planforslag. Det er også anledning for andre myndigheter, eksempelvis Byantikvaren, å fremme eget alternativ. Hvis de gjør det vil PBE i vedtak om offentlig ettersyn også vurdere disse alternativene. Når PBE har fattet vedtak om offentlig ettersyn vil saken legges ut på høring i 6 uker, hvor alle kan komme med innspill. Dette vil bli annonsert i aviser og på nett, og de som er direkte berørt vil få brev.

 

Ønsker du å ta en titt på det vi sendte inn til kart- og bestemmelsesmøte kan du om kort tid se det på: Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune, sak 202002020.