Vi har nå sendt inn planforslag til PBE. PBE skal gjøre sin vurdering av forslaget og forberede offentlig ettersyn. Forutsatt at PBE har det de trenger for å behandle saken vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn rundt St. Hans, og da er det igjen anledning for organisasjoner og privatpersoner å komme med innspill til det vi foreslår. Offentlig ettersyn vil bli annonsert på etatens hjemmesider, i Aftenposten, og her på vår hjemmeside. I tillegg vil de av dere som er direkte berørt få brev. Det er PBE som er ansvarlig for varslingen. Innspillene deres vil bli lest og vurdert av både oss og PBE, og i samråd med PBE vil vi eventuelt justere planforslaget før det blir oversendt til politisk behandling, som trolig vil skje rundt årsskiftet 2020/2021.

 

Alt materiale vi har sendt inn blir gjort tilgjengelig på PBEs saksinnsyn, Saksinnsyn – Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune, saksnummer 202002020. Det er særlig dokumentet «Planbeskrivelse» og kapittel 3.3, som gir en god innføring i hvilke forhold vi sikrer gjennom kart og bestemmelser. Konsekvensene av forslaget er beskrevet i kapittel 3.4, og begrunnelsen vår for forslaget finner dere i kapittel 3.5. I vedlegget «Forslagsstillers tilsvar til bemerkninger» kan dere lese svarene våre på de bemerkningene som kom da vi varslet planoppstart. I tillegg har vi sendt inn diverse illustrasjoner og utredninger.