Plan- og bygningsetaten har nå behandlet planforslaget vi sendte inn i mars, og saken ligger ute på offentlig ettersyn frem til 20.09.20201. Det betyr at dette er tiden for å komme med innspill til det vi har foreslått, det Byantikvaren har foreslått som alternativ utvikling, og hvordan PBE foreløpig vurderer det hele.

Innspill må du sende til PBE, som er rette adressat. Se Si din mening https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2021067433; for å se planforslaget, Byantikvarens alternativ, og PBEs vurderinger.