Medvirkning

Asplan Viak, NSW Arkitektur og Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter bistår Bonum i dette transformasjonsprosjektet. Tidslinjen over viser planlagt formell planprosess fram til vedtatt plan. Vi ønsker i tillegg å arbeide med medvirkning utover den formelle planprosessen.

 

//   Varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeid er én av (normalt sett) to formelle høringsrunder i denne plansaken. Det er nå kunngjort og varslet oppstart av planarbeidet. Høringsperioden er frem til 03. juni.   //

 

Send høringsinnspill til Liv Kaasen, liv.kaasen@asplanviak.no eller per post til PB 337, 0101 Oslo. Dere vil ikke få direkte svar i form av brev, men høringsinnspillene blir referert og besvart/kommentert av både Asplan Viak og Plan- og bygningsetaten som en del av planbeskrivelsen.

I tillegg kan du til enhver tid kontakte NSW ved Geir Rognlien Elgvinge@nsw.no og på telefon 97430866 dersom du har innspill, spørsmål eller bare har lyst på en kaffe og en snakk om prosjektet.

Medvirkning Østerdalsgata 1, teamet

ENKEL FYSISK OG SOSIOKULTURELL STEDSANALYSE

Tidlig i denne prosessen har Asplan Viak gjennomført en enkel stedsanalyse. Målet med denne type analyser er å bli kjent med prosjektets nærmiljø, både fysisk og sosialt. Vi har vært interessert i å bli kjent med de menneskene som bor og jobber på Vålerenga og i områdene rundt, eller som er besøkende. Vi har også undersøkt hvilke muligheter og utfordringer som finnes der, hvordan det er å bo i, besøke og bruke områdene, og generelt forsøkt å få et innblikk i det sosiale livet og det lokale engasjementet. Vi har også vært opptatt av hva de vi snakker med eventuelt savner av tilbud, møteplasser og andre nærmiljøkvaliteter, for å se om det er noe som kan dekkes av prosjektet.

Dataene er samlet inn gjennom feltarbeid. Dette inkluderer blant annet observasjoner av uterom, samtaler med folk vi har møtt mens vi har vært ute og samtaler med aktører i Østerdalsgata 1. Vi har også fått innblikk i forskningsprosjektet ‘Invisible infrastructures’, som medlemmer av vårt team har erfaring fra. Invisible infrastructures er et pågående tverrfaglig forskningsprosjekt (sosialantropologi, sosiologi, samfunnsgeografi, arkitektur og biologi), finansiert av Norges Forskningsråd.

Oppsummert fant vi et område der mange trives og som preges av fellesskap og sterkt lokalt engasjement, samtidig som visse likevel opplever å føle seg utafor fellesskapet. Området har også noen sosiale utfordringer, spesielt knyttet til ungdomskriminalitet og problemer på Jordal skole. Mange uttrykker misnøye med tilbudet til ungdom. Nærområdet har flere grøntområder, små grønne lommer og lekeplasser. Befolkningen er sammensatt, der noen bomiljøer reflekterer mer velstand og preges av beboere med høyere utdanning, mens andre reflekterer mindre grad av velstand. Området har et godt rykte, og omtales som sjarmerende og unikt, et sted der folk gjerne drar for å gå tur. Mange opplever likevel mye utbygging og fortetting som truende for det fysiske miljøet.

 Vålerenga kunstskole og lærer Silje Høidal.