OM PROSJEKTET

Bonum ønsker å omregulere Østerdalsgata 1 fra dagens næringsformål/industri til en kombinasjon av næring og bolig. Prosjektet vil gi plass til om lag 90 boliger med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje. Dagens bygningsmasse skal beholdes og transformeres og integreres med ny bebyggelse. Målet er å skape et attraktivt boligkvartal med en helt særegen identitet som et positivt tilskudd til bydelen.

Prosjektet baserer seg på gjenbruk av den historiske bebyggelsen som utgangspunkt for nye løsninger. De historiske kvalitetene sikres og videreføres og bygget ivaretas som et kulturminne over Vålerengas industrihistorie. Den gamle kjeksfabrikken er dessuten verneverdig og står på byantikvarens gule liste. Bebyggelsen foreslås derfor sikret med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Ved å gjenbruke eksisterende bebyggelse oppnår man også et mer miljøvennlig prosjekt. Arkitektene i Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter regnes blant landets fremste og er engasjert til å ivareta de høye arkitektoniske ambisjonene vi har for prosjektet. Det etterstrebes høy kvalitet i både form og materialbruk i alt det nye som tilføres. Boligtilbudet blir variert med ulike boligtyper og størrelser for å passe forskjellige mennesker i flere livsfaser. Det planlegges små og store leiligheter, to etasjes leiligheter og «rekkehus». Nybygget langs Strømsveien vil bidra til å skjerme både planområdet og omkringliggende nabolag for støy og støv.

Sætre kjeksfabrikk ble i sin tid trukket fram som en mønsterbedrift, som hadde eget velferdsbygg for de ansatte med garderober, badstuer, festsal og kjøkken, og arbeidere som kom fra landet fikk tilbud om hybelrom. Inspirert av disse sosiale rommene foreslås nye former for kollektive funksjoner som skal komme de framtidige beboerne til gode. De tre nederste etasjene i bygget som i dag huser Miljømal vil forbeholdes felles velferdsarealer for boligene. Førsteetasjene mot Østerdalsgata og Strømsveien, samt første etasje i tverrbygget, skal benyttes til flere slike fellesrom, eller til næringsarealer, tjenesteyting og lavterskellokaler for virksomheter. På hjørnet av Strømsveien/Østerdalsgata trekkes nybygget tilbake og danner et lite torg, og her planlegger vi kafé i første etasje.

Planområdet

Kart over lokalisering

Arkitektur

Arkitektene Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter har søkt å utvikle en helhetlig, men samtidig frodig arkitektur som tar hensyn til den kulturhistoriske verdien av eksisterende bygningsmasse. Elementene beplantning, lys og luft har vært førende for utformingen. Eksisterende bebyggelse er i pusset mur, og disse er supplert med «industrielle» konstruksjoner for utendørs opphold og vertikal tilgang. Nybygget viker litt i hjørnene for å åpne Strømsveien mot den mer åpne bebyggelsesstrukturen bak Gjøvikbanen og gi rom for bredere fortau og sykkelfelt langs Strømsveien. Det trappes ned mot sørvest, og megler overgangen mellom den høye bebyggelsen på nordsiden av Strømsveien og den småskalerte trehusbebyggelsen på sørsiden, og stiger mot Gjøvikbanen og «bygrensen». Høyden på bebyggelsen varierer fra 4 – 7 etasjer og er bestemt av relasjonen til omkringliggende bygninger og hva som gir de beste solforholdene for anlegget totalt og omgivelsene rundt.

Nye gårdsrom har tilgang fra både Østerdalsgata og Strømsveien. Utomhusarealer for lek og opphold er planlagt i gårdsrom, på takflater og som balkonger. Nybyggets førsteetasje trekkes ut i gårdsrommet og danner en nedtrappet hage med ulike soner for forskjellig aktivitet.

1. etasje – Næringsarealer og fellesfunksjoner

Det er i arbeidet lagt vekt på å redusere støybildet samt skape gode sol- og lysforhold både innendørs og utendørs. Hele første etasjene mot gater er tenkt benyttet til næringsarealer og fellesrom for boligene. Det er i prosjektet foreslått fellesfunksjoner som oppholdsrom, asykkelparkering og verkstedsrom. Den gamle festsalen skal gjenoppstå, og kan brukes til ulike arrangementer. Vi foreslår at næringsarealene kan benyttes til ulike typer butikker, kursvirksomhet, mindre håndverksbedrifter, i tillegg til nærmiljøsenter, kafé og legesenter.

2.-7. etasje – boliger:

Fra 2. etasje og oppover består bebyggelsen i av en variert miks av boligtyper, men det åpnes for noe næring mot Strømsveien, samt at de nederste etasjene i bygg D vil huse fellesarealer for boligene. Vi har foreslått både «rekkehus» på tak, duplekser og ett-plans leiligheter i variert størrelse.

Fasade mot Strømsveien

Fasade mot Østerdalsgata