Om prosjektet

Bonum ønsker å omregulere Østerdalsgata 1 fra dagens næringsformål/industri til en kombinasjon av næring og bolig. Prosjektet vil gi plass til om lag 90 boliger med utadrettet næringsvirksomhet i første etasje. Dagens bygningsmasse skal beholdes og transformeres og integreres med ny bebyggelse. Målet er å skape et attraktivt kvartal med en helt særegen identitet som et positivt tilskudd til bydelen.

Prosjektet baserer seg på gjenbruk av den historiske bebyggelsen som utgangspunkt for nye løsninger. De historiske kvalitetene sikres og videreføres og bygget ivaretas som et kulturminne over Vålerengas industrihistorie. Den gamle kjeksfabrikken er dessuten verneverdig og står på byantikvarens gule liste. Ved å unngå riving oppnår man også et mer miljøvennlig prosjekt. Arkitektene i Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter regnes blant landets fremste og er engasjert til å ivareta de høye arkitektoniske ambisjonene vi har for prosjektet. Det etterstrebes høy kvalitet i både form og materialbruk i alt det nye som tilføres. Boligtilbudet blir variert med ulike boligtyper og størrelser for å passe forskjellige mennesker i flere livsfaser. Det planlegges små og store leiligheter, to etasjes leiligheter og «rekkehus». Nybygget langs Strømsveien vil bidra til å skjerme både planområdet og omkringliggende nabolag for støy og støv.

Sætre kjeksfabrikk ble i sin tid trukket fram som en mønsterbedrift, som hadde eget velferdsbygg for de ansatte med garderober, badstuer, festsal og kjøkken, og arbeidere som kom fra landet fikk tilbud om hybelrom. Inspirert av disse sosiale rommene foreslås nye former for kollektive funksjoner som skal komme de framtidige beboerne til gode. Hele første etasje er tenkt benyttet til næringsarealer, tjenesteyting og lavterskellokaler for virksomheter, fellesrom for boligene, og nødvendig parkering.

Planområdet

Kart over lokalisering

Arkitektur

Arkitektene Vigsnæs+Kosberg++Arkitekter har søkt å utvikle en helhetlig, men samtidig frodig arkitektur som tar hensyn til den kulturhistoriske verdien av eksisterende bygningsmasse. Elementene planter, lys og luft har vært førende for utformingen. Arkitekturen speiler det murale uttrykket i fabrikkbygget og supplerer den med lette metallkonstruksjoner for å forsterke relasjonen til Vålerengas identitet og varierte skala. Boligene har et muralt uttrykk og disse er supplert med «industrielle» konstruksjoner for utendørs opphold og vertikal tilgang.

Massivtre kan egne seg godt som bygningsmateriale i de nye bygningsvolumene da byggene har korte spenn. Nybygget er foreslått kledd i sementbaserte plater delvis produsert av teglsteinen fra bygget vi river. Andre former for gjenbruk kan også vurderes. De lette stativene er tenkt som metallkonstruksjoner med et industrielt uttrykk for å forsterke koblingen til fabrikkbyggene.

Nybygget viker litt i hjørnene for å åpne Strømsveien mot den mer åpne bebyggelsesstrukturen bak Gjøvikbanen og gi rom for trær og busker mot gaten. Bygget trappes ned mot trebebyggelses vis a vis Strømsveien og stiger mot Gjøvikbanen og «bygrensen».

Nye grønne gårdsrom har tilgang fra henholdsvis Østerdalsgata og Strømsveien. Utomhusarealer for lek og opphold er planlagt i gårdsrom, på arealet mot Gjøvikbanen, på takflater og som vertikale hager. Tverrbygget er åpnet i hele første etasje for å gi en generøs gjennomgang gjennom kvartalet. 1. etasje mot Østerdalsgata består av næringsfunksjoner og adkomst parkering i tillegg til et nytt næringsareal på hjørnet ved Strømsveien.

Høyder på bebyggelsen varierer fra 3 – 7 etasjer og er bestemt av relasjonen til omkringliggende bygninger og hva som gir de beste solforholdene for anlegget totalt og omgivelsene rundt.

1. etasje – Parkering, næringsarealer, samt fellesfunksjoner:

Det er i oppgaven vektlagt å redusere støybildet samt skape gode sol- og lysforhold både innendørs og utendørs. Vi foreslår derfor å heve dekket på bakkeplan i begge gårdsrom. Hele første etasje er tenkt benyttet til næringsarealer, samt fellesrom for boligene. Det er i prosjektet foreslått fellesfunksjoner som oppholdsrom, bibliotek, felles hybler, sykkelparkering og verkstedsrom. Vi foreslår at næringsarealene kan benyttes av eksempelvis en dagligvarehandel, i tillegg til nærmiljøsenter, kafé og legesenter.

Det er vist overdekket parkering under gårdsrommet mot sør. Vi foreslår også atrier, delvis beplantet, som bringer dagslys og de grønne elementene ned i strukturen. Løsningen vil være forenklende og besparende.  Parkering kan også eventuelt plasseres i underetasjer.

2.-7. etasje – boliger:

Boliger er etablert fra 2. etasje og oppover og består av en variert miks av boligtyper. Vi har foreslått både rekkehus, duplekser og ett-plans leiligheter i variert størrelse. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende vertikalkommunikasjon i den grad det har vært hensiktsmessig og fornuftig. Alle boliger har enten privat terrasse eller balkong i tillegg til felles uterom.

Fasade mot Strømsveien

Fasade mot Østerdalsgata